Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, Σύλλογοι, Ιδρύματα και Πανεπιστήμια

Η HEADWAY διατηρεί συνεργασίες με εκπαιδευτικούς, ερευνητικούς και κοινωνικούς φορείς της χώρας, έχοντας υλοποιήσει σημαντικά έργα για Πανεπιστήμια, Ιδρύματα, Συλλόγους και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις. Ενδεικτικά αναφέρονται:

  • Τεχνικός Σύμβουλος Υποστήριξης για την ολοκλήρωση και το κλείσιμο των έργων που υλοποίησε το Πάντειο Πανεπιστήμιο
  • Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου για δράσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» για το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
  • Σύνταξη εξειδικευμένων οικονομικών μελετών και αναλύσεων για το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ)
  • Οργάνωση εθνικού δικτύου απασχολησιμότητας απεξαρτημένων ατόμων, σε συνδυασμό με παροχή οικονομικής συμβουλευτικής υποστήριξης για τον Οργανισμό Καταπολέμησης Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ)
  • Υποστήριξη και διαχείριση προγραμμάτων στα πλαίσια της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL για τον Οργανισμό Καταπολέμησης Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ)
  • Αξιολόγηση παρεμβάσεων και σχεδιασμός – ανάπτυξη βάσης δεδομένων για τους επωφελούμενους για το Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Αττικής
  • Οργάνωση σεμιναρίου ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης για το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο «Σπύρος Λούης» και για το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας
  • Συμβουλευτική υποστήριξη σε θέματα καταπολέμησης του αποκλεισμού από την αγορά εργασίας για το Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης
  • Αξιολόγηση του προγράμματος κατάρτισης για το Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο Λαμίας

 

Οι πελάτες μας