Οργανισμοί του Δημόσιου Τομέα

 Η HEADWAY διαθέτει σημαντική εμπειρία στην υποστήριξη οργανισμών του Δημοσίου Τομέα μέσω υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων έργων από τα Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης και το ΕΣΠΑ. Ενδεικτικά αναφέρονται: