Οργανισμοί του Δημόσιου Τομέα

 Η HEADWAY διαθέτει σημαντική εμπειρία στην υποστήριξη οργανισμών του Δημοσίου Τομέα μέσω υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων έργων από τα Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης και το ΕΣΠΑ. Ενδεικτικά αναφέρονται:

  • Τεχνικός σύμβουλος για το μηχανισμό αποїδρυματισμού και αποασυλοποίησης κατά το Γ΄ ΚΠΣ στο Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης
  • Τεχνικός Σύμβουλος του Μέτρου 5.1. του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση» του Γ΄ ΚΠΣ, καθώς και εκπόνηση μελέτης για την οργάνωση των 13 Περιφερειακών Υπηρεσιών Ισότητας στη Γενική Γραμματεία Ισότητας
  • Εκπόνηση εξειδικευμένων μελετών αξιολόγησης των υφιστάμενων μηχανισμών κατάρτισης στο Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΚΕΠΙΣ)
  • Εκπόνηση οδηγών και μελετών για την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007 – 2013»
  • Σύμβουλος κατάρτισης του Επιχειρησιακού Σχεδίου για δράσεις Διοικητικής Μεταρρύθμισης του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
  • Σύμβουλος Σχεδιασμού για την τέταρτη Προγραμματική Περίοδο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης

Οι πελάτες μας