Συμβουλευτική σε φορείς επιχειρηματικών συμμετοχών

Μακρο- και μικροοικονομική ανάλυση
Η καλή γνώση των μακροοικονομικών και μικροοικονομικών δεδομένων αποτελεί προϋπόθεση για τη λήψη αποφάσεων φορέων επιχειρηματικών συμμετοχών για επενδύσεις σε στοιχεία του ενεργητικού. Η υπηρεσία της εταιρείας μας παρέχεται σε εταιρείες επιχειρηματικών συμμετοχών, αμοιβαίων κεφαλαίων, διαχείρισης κινδύνων, συνταξιοδοτικών και ασφαλιστικών ταμείων και αφορά τη συμβατότητα της εξεταζόμενης επένδυσης σε σχέση με το μέγεθος και τον χαρακτήρα του κινδύνου (π.χ. χώρας, ισοτιμίας, κλάδου, ευρύτερου χρηματοοικονομικού περιβάλλοντος), τον επενδυτικό χρονικό ορίζοντα και τις προϋποθέσεις επίτευξης των επιμέρους στόχων. Κλάδοι οι οποίες κατά τη Headway αναμένεται να παρουσιάσουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι ο τουρισμός, η υγεία, μετα-λυκειακή εκπαίδευση, η γεωργία, η κτηνοτροφία και η δημιουργία υποδομών.

 

Εκτίμηση της πραγματικής αξίας και διερεύνηση στόχων για εξαγορές και συγχωνεύσεις
Η αναζήτηση της πραγματικής αξίας μιας επιχείρησης, ιδιαίτερα όταν τα στοιχεία του ενεργητικού της είναι υποτιμημένα και ρευστοποιούνται δύσκολα, αποτελεί έργο δύσκολο και πολύπλοκο, που απαιτεί τη συνεργασία ειδικών από διάφορους κλάδους. Η Headway με βάση τη σημαντική της εμπειρία σε αναδιοργάνωση και στηριζόμενη στη νομική και λογιστική αξιολόγηση της κάθε επιχειρηματικής μονάδας όπως αυτή παρέχεται από τον πελάτη ή τρίτους, παρέχει υπηρεσίες διερεύνησης των πραγματικών δυνατοτήτων επιβίωσης, ανάπτυξης και τελικά αποτίμησης της πραγματικής αξίας της επιχείρησης. Εστιάζοντας στις δυνατότητες πραγματικής και χρηματοοικονομικής αναδιάρθρωσης με στρατηγική διορατικότητα, ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι μιας μελλοντικής απαξίωσης και επιτυγχάνεται η γεφύρωση του χάσματος εκτίμησης της αξίας της συναλλαγής μεταξύ πωλητών και αγοραστών.

Τα επόμενα χρόνια αναμένεται στην Ελλάδα ένα νέο περιβάλλον για την υλοποίηση επενδύσεων. Η βελτίωση των θεμελιωδών μεταβλητών (δημοσιονομική προσαρμογή και εσωτερική υποτίμηση) σε συνδυασμό με την ανάγκη εκσυγχρονισμού της δημόσιας διοίκησης και την επικείμενη επανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών θα δημιουργήσει ένα νέο περιβάλλον για την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας και απόκτησης αγαθών σε τιμές που θα ανταποκρίνονται στην πραγματική τους αξία. Χρηματο-οικονομικές αναδιοργανώσεις, με κύρια χαρακτηριστικά τη δυνατότητα αναδιάρθρωσης χρέους, συμπεριλαμβανομένης της απομείωσης εταιρικού χρέους και έκδοσης μετατρέψιμων ομολογιών, θα συμβάλλουν στην ανάκαμψη των επενδύσεων και στη δημιουργία πραγματικής αξίας για τους επενδυτές.

 

Νέες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες
Είναι γνωστό ότι διαχρονικά οι νέες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες αποτελούν τις επενδύσεις με τις υψηλότερες αποδόσεις αλλά και το μεγαλύτερο κίνδυνο απώλειας των επενδυμένων κεφαλαίων. Σε αυτό το πλαίσιο η ελκυστικότητα των επενδύσεων αυτών πρέπει να συνδυάζεται με βαθειά γνώση του επιχειρησιακού περιβάλλοντος και των κρίσιμων παραγόντων επιτυχίας. Η Ελλάδα τα επόμενα χρόνια αναμένεται να αποτελέσει φυτώριο νέων επιχειρηματικών επιτυχιών. Το νέο οικονομικό περιβάλλον που θα προκύψει στην μετά κρίση εποχή θα είναι τελείως διαφοροποιημένο από το παλαιό. Με αργότερους ή ταχύτερους ρυθμούς, περισσότερο ή λιγότερο, μία νέα επιχειρηματική τάξη θα δημιουργηθεί που θα δραστηριοποιείται με διαφορετικό τρόπο και διαφορετικά ήθη από ότι η προηγούμενη σε νέους τομείς οικονομικής δραστηριότητας. Σε μεγάλο βαθμό το νέο που θα δημιουργηθεί «θα γίνει με νέα παρά με παλαιά υλικά» καθώς δεν θα είναι οικονομικά πρόσφορη η διαχείριση ενός χαρτοφυλακίου ουσιαστικά άχρηστων προϋπαρχόντων στοιχείων του ενεργητικού ή ο ανασχεδιασμός ενός προϋπάρχοντος δύσχρηστου λειτουργικού μοντέλου.Εκμετάλλευση και ανάπτυξη υπεραξίας
Η εμπειρία και η γνώση της Headway σε θέματα αναδιοργάνωσης και οι έμπειρες διοικητικές ομάδες με τις οποίες συνεργάζεται, της επιτρέπουν την παροχή υπηρεσιών ανάληψης ή συμμετοχής στην εταιρική διοίκηση των υπό αναδιάρθρωση επιχειρήσεων. Η διαχείριση της αλλαγής και η ευθυγράμμιση όλων των εμπλεκομένων φορέων προς ένα κοινό όραμα σε περιπτώσεις εξαγορών, συγχωνεύσεων ή αναδιοργάνωσης είναι διαδικασία χρονοβόρα που ενέχει σημαντικούς κινδύνους αποτυχίας. Τα διαφορετικά κίνητρα που κάθε εμπλεκόμενος μπορεί να έχει και τα προβλήματα αντιπροσώπευσης στις σχέσεις εντολέων – εντολοδόχων που συχνά προκύπτουν, περιπλέκουν ακόμη περισσότερο την όλη διαδικασία.

Σε ένα πλαίσιο που υπάρχει ανάγκη αντιμετώπισης των προβλημάτων αντιπροσώπευσης και υπό προϋποθέσεις που αφορούν κάθε διαφορετική περίπτωση ξεχωριστά, η Headway αναλαμβάνει μέρος του κινδύνου συμμετέχοντας προσωρινά ή μονιμότερα στη διοίκηση εξετάζοντας παράλληλα τη δυνατότητα συμμετοχής στο εταιρικό κεφάλαιο ή συνδέοντας την αμοιβή της με την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται η βελτιστοποίηση του λειτουργικού μοντέλου και της κεφαλαιακής διαχείρισης, η ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας και η ανάπτυξη στρατηγικών συνεργιών και συμμαχιών με τοπικούς και διεθνείς παράγοντες με τελικό αποτέλεσμα την αποκάλυψη νέων ευκαιριών δημιουργίας υπεραξίας και μεγιστοποίηση της αξίας κατά τον χρόνο της από-επένδυσης.

 

Ακίνητα
Επενδύσεις σε επιλεγμένα ακίνητα προσφέρουν αξιόλογες αποδόσεις σε ένα περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων, εξασφαλίζουν τους επενδυτές από τον κίνδυνο πληθωρισμού και παρέχουν μία αξιόπιστη διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου τους σε ένα ασταθές εγχώριο και διεθνές περιβάλλον. Ιστορικά μάλιστα οι επενδύσεις σε αξιόλογα ακίνητα αποδείχτηκαν οι καλύτερες επενδύσεις σε περιόδους που ακολούθησε αποπληθωρισμός. Στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει λάβει χώρα μία σημαντική προσαρμογή των τιμών των ακινήτων, που σε συνδυασμό με τις τουριστικές, οικιστικές και γεωργικές δυνατότητες της περιοχής, συντομότερα ή αργότερα θα καταστήσει τις επενδύσεις σε επιλεγμένα ακίνητα ιδιαίτερα ελκυστικές. Η Headway παρέχει συμβουλές υπηρεσίες σε σκοπό την υλοποίηση μεγάλων επενδυτικών σχεδίων σε ακίνητη περιουσία διερευνώντας τους πλέον πρόσφορους τρόπους για τη δημιουργία υπεραξιών.

Οι πελάτες μας