Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου

technical

Η HEADWAY διαθέτει πολύχρονη εμπειρία στην υποστήριξη της Δημόσιας Διοίκησης κυρίως στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό για την υλοποίηση μεγάλων έργων και προγραμμάτων, υλοποιούμενων κυρίως μέσω συγχρηματοδοτούμενων πόρων. Τόσο κατά την τρέχουσα όσο και κατά τις προηγούμενες Προγραμματικές Περιόδους, οι σχετικές παρεχόμενες υπηρεσίες περιλαμβάνουν:

 

Υπηρεσίες συμβούλου οργάνωσης και ωρίμανσης των προς υλοποίηση δράσεων

Οι υπηρεσίες της HEADWAY περιλαμβάνουν την υποστήριξη φορέων της Δημόσιας Διοίκησης και οργανισμών του ευρύτερου δημόσιου τομέα τόσο για τον κεντρικό σχεδιασμό των προς υλοποίηση δράσεων (κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραμμάτων) όσο και για τις δράσεις που προτίθενται να υλοποιήσουν οι Τελικοί Δικαιούχοι των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (κατάρτιση Επιχειρησιακών Σχεδίων και ωρίμανση των δράσεων που περιέχονται σε αυτά).

 

Υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου διαχείρισης και παρακολούθησης της υλοποίησης

Online-Sales-Increase

Οι υπηρεσίες της HEADWAY περιλαμβάνουν την υποστήριξη είτε των Ειδικών Αρχών Διαχείρισης / Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης των Επιχειρησιακών προγραμμάτων είτε των Τελικών Δικαιούχων των έργων κατά τη διάρκεια της υλοποίησης των χρηματοδοτούμενων δράσεων. Περιέχουν την εξειδικευμένη συμβουλευτική υποστήριξη για την τήρηση του προβλεπόμενου θεσμικού πλαισίου αναφορικά με την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων δράσεων, την παρακολούθηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, την προετοιμασία όλων των απαιτούμενων αναφορών, καθώς και την υποστήριξη κατά τη φάση ολοκλήρωσης και παραλαβής του έργου.

 

Υπηρεσίες συμβούλου αξιολόγησης

quality-inspectorΗ Αξιολόγηση της πορείας υλοποίησης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και Επιχειρησιακών Σχεδίων αποτελεί σημαντικό κρίκο βάσει του ισχύοντος Ευρωπαϊκού κανονιστικού πλαισίου. Οι υπηρεσίες της HEADWAY περιλαμβάνουν την αξιολόγηση Επιχειρησιακών Προγραμμάτων: εκ των προτέρων (ex ante), ενδιάμεση (on going) και τελική (ex post) αξιολόγηση, εφαρμόζοντας αναγνωρισμένες από διεθνείς οργανισμούς μεθοδολογίες. Η αξιολόγηση Επιχειρησιακών Σχεδίων περιλαμβάνει την εξέταση του βαθμού επίτευξης των στόχων και των αποτελεσμάτων, με βάση τα εγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και προϋπολογισμούς.

Οι πελάτες μας