Υπηρεσίες υποστήριξης ανθρώπινου δυναμικού

Human-resource-management

Μακροπρόθεσμα η βιωσιμότητα και η ανάπτυξη μιας επιχείρησης εξαρτάται κυρίως από το ανθρώπινο δυναμικό της. Τα κίνητρα για μεγαλύτερη παραγωγικότητα, η βέλτιστη οργάνωση και η κατανομή των υποχρεώσεων και των αρμοδιοτήτων σε συνδυασμό με συνεχή επιμόρφωση αποτελούν τα βασικά στοιχεία μίας αποτελεσματικής διαχείρισης του ανθρωπίνου δυναμικού. Αναλυτικά οι υπηρεσίες υποστήριξης του ανθρώπινου δυναμικού της HEADWAY περιλαμβάνει:

 

Συστήματα αμοιβών και κινήτρων

Είναι πλέον γνωστό ότι η ανταγωνιστικότητα μίας επιχείρησης σε μεγάλο βαθμό προσδιορίζεται από την αρχιτεκτονική του συστήματος αμοιβών της. Στην σύγχρονη αγορά έχει ίσως λιγότερη σημασία το πόσο ανταμείβει μια εταιρία τους εργαζόμενους σε σχέση με το να γίνουν κατανοητοί οι  λόγοι για τους οποίους τους ανταμείβει. Συνεπώς, στόχος ενός συστήματος αμοιβών είναι να στείλει το σωστό μήνυμα στους εργαζόμενους, εστιάζοντας στη βελτίωση της  απόδοσης τους. Η ύπαρξη ενός τέτοιου συστήματος συμβάλλει αποφασιστικά στην προσέλκυση, απασχόληση και διατήρηση του έμπειρου προσωπικού, που διαθέτει δεξιότητες τέτοιες που οδηγούν στη βελτιστοποίηση της ατομικής, αλλά και της συνολικής απόδοσης.

insight Human Resources HR services rewards recognition
Οι υπηρεσίες της HEADWAY περιλαμβάνουν τη συσχέτιση της στρατηγικής και της οργάνωσης της επιχείρησης με το σύστημα αμοιβών και κινήτρων, καθώς και την ανάπτυξη ενός μοντέλου αξιολόγησης των εργαζομένων μέσω της διαμόρφωσης μετρήσιμων δεικτών απόδοσης. Παράλληλα, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον τρόπο ανακοίνωσης και επικοινωνίας, καθώς άρτια σχεδιασμένα συστήματα πολλές φορές αποτυγχάνουν εξαιτίας της έλλειψης επικοινωνίας και λανθασμένης προσέγγισης της υλοποίησης. Αξίζει να σημειωθεί πως συχνά η υλοποίηση ενός τέτοιου συστήματος αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας αναδιοργάνωσης της εταιρείας και δημιουργίας ενός νέου ή ενδυνάμωσης του υφιστάμενου οράματος.

 

Στρατηγική ενδο-επιχειρησιακής κατάρτισης – ανάπτυξης δεξιοτήτων

skills

Σε ένα συνεχώς μετασχηματιζόμενο επιχειρησιακό περιβάλλον, η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από το είδος και την ποιότητα της εκπαίδευσης που παρέχουν στους εργαζομένους τους, μέσω σεμιναρίων επιμόρφωσης, προγραμμάτων κατάρτισης, αλλά και της οργανωμένης και συστηματικής εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας τους. Η αύξηση της παραγωγικότητας μέσω της βελτίωσης των δεξιοτήτων και συμπληρωματικά η διαμόρφωση εταιρικής κουλτούρας που ενισχύει την εφαρμογή των αξιών και των στόχων της επιχείρησης, αποτελούν παράγοντες που συμβάλλουν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της επιχείρησης.


H HEADWAY αναλαμβάνει την εκπόνηση εξειδικευμένων μελετών για την υποστήριξη των φορέων που έχουν την ευθύνη για τη χάραξη της κεντρικής στρατηγικής στο χώρο της κατάρτισης και δια βίου μάθησης στην Ελλάδα. Παράλληλα παρέχει ανάλογες υπηρεσίες σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα για την αξιοποίηση καινοτόμων προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από το ΕΣΠΑ που περιλαμβάνουν συνδυαστικές δράσεις συμβουλευτικής και κατάρτισης. Η υποστήριξη που παρέχεται στις επιχειρήσεις είναι πολύπλευρη, καθώς περιλαμβάνει την προετοιμασία του φακέλου υποβολής, τη διαχείριση της υλοποίησης, καθώς και την παρακολούθηση και ολοκλήρωση του φυσικού και του οικονομικού αντικειμένου. Αξίζει να σημειωθεί πως η HEADWAY διατηρεί ένα ευρύ δίκτυο συνεργασιών με Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ), επιτρέποντας την παροχή ολοκληρωμένης υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις, συνδυάζοντας το σχεδιασμό και την υλοποίηση των σχετικών προγραμμάτων.

 

Τεχνική Υποστήριξη φορέων υλοποίησης  προγραμμάτων κατάρτισης και δια βίου μάθησης

Η εξειδίκευση της HEADWAY σε θέματα διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού της επιτρέπει την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών σε φορείς κατάρτισης ή προώθησης στην αγορά εργασίας. Στις υπηρεσίες αυτές συγκαταλέγονται η εκπόνηση μελετών για τις τοπικές ή κλαδικές ανάγκες της αγοράς εργασίας, διάγνωσης εκπαιδευτικών αναγκών, σχεδιασμού δράσεων προώθησης στην αγορά εργασίας και ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας καθώς και η τεχνική υποστήριξη για την υποβολή και διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων έργων και προγραμμάτων.

Οι πελάτες μας