Υπηρεσίες χρηματο-οικονομικής υποστήριξης

financial-management

Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον ένας διαρκώς αυξανόμενος αριθμός επιχειρήσεων αναζητά υπηρεσίες χρηματοοικονομικής διαχείρισης. Η αύξηση του δανεισμού, η δυσκολία άντλησης νέων κεφαλαίων τόσο από το τραπεζικό σύστημα όσο και από την αγορά, η δυσχέρεια εξυπηρέτησης του χρέους, η διόγκωση των απαιτήσεων και η μείωση της ρευστότητας που χαρακτηρίζει πολλές ελληνικές επιχειρήσεις, δημιουργεί νέου είδους ανάγκες. Παράλληλα, η αξιολόγηση επενδυτικών προτάσεων και στη συνέχεια η υλοποίησή τους, είτε αναφορικά με δημιουργία νέας επιχείρησης ή εξαγορά υφιστάμενης, αποτελεί διαδικασία πολυδιάστατη, που απαιτεί τη συνδρομή διαφορετικών ειδικοτήτων. Η δυνατότητα συνδυασμένης αξιοποίησης ειδικών με διαφορετική επιστημονική κατάρτιση και επαγγελματική εμπειρία προσφέρει στους πελάτες της HEADWAY ολοκληρωμένες υπηρεσίες υψηλής ποιότητας. Στην κατηγορία των υπηρεσιών χρηματο-οικονομικής υποστήριξης εντάσσονται συμβουλευτικές υπηρεσίες που σχετίζονται με:

 

Αναδιάρθρωση χρέους / οικονομική εξυγίανση

Υψηλά επίπεδα χρέους, αργά η γρήγορα, οδηγούν τις επιχειρήσεις σε γενικότερη αδυναμία επιβίωσης. Πριν, όμως, τα επίπεδα χρέους φτάσουν σε ένα υψηλό επίπεδο σε σχέση με τον κύκλο εργασιών ή τα πάγια στοιχεία, ή ακόμα και όταν φτάσουν, μία αποτελεσματική διαχείριση του χρέους και των συσσωρευμένων υποχρεώσεων μπορεί να αντιστρέψει την αρνητική πορεία και να επιτρέψει στην επιχείρηση να επιστρέψει σε βιώσιμη οικονομικά λειτουργία.

Τα στελέχη της HEADWAY έχουν σημαντική εμπειρία σε θέματα αναδιάρθρωσης χρέους. Στις περισσότερες περιπτώσεις η υπηρεσία αυτή συνδυάζεται με τη γενικότερη λειτουργική και οργανωτική αναδιοργάνωση της επιχείρησης. Στο πλαίσιο αυτό επιδιώκεται ο γενικός επανασχεδιασμός του τρόπου λειτουργίας της επιχείρησης με γνώμονα τη βιωσιμότητα και την ανάκαμψή της ακολουθώντας έναν Οδικό Χάρτη και την επίτευξη ενδιάμεσων στόχων. Παράλληλα, επιδιώκεται η επαναδιαπραγμάτευση των υποχρεώσεων της επιχείρησης προκειμένου να διασφαλιστούν τα απαιτούμενα κεφάλαια για την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί. Αποτέλεσμα αυτής της υποστήριξης είναι η αναστροφή της πτωτικής πορείας της επιχείρησης και η μετατροπή αυτής σε έναν υγιή οργανισμό, βασιζόμενο σε ισχυρές βάσεις και δυνατότητα κερδοφορίας.

debt raising restructuring

Ανάλογες υπηρεσίες οικονομικής εξυγίανσης παρέχονται και σε υπηρεσίες του Δημόσιου και του ευρύτερου Δημόσιου τομέα. Ο ανασχεδιασμός των κέντρων κόστους με στόχο την όσο το δυνατό ακριβέστερη αποτύπωση του κόστους ευκαιρίας κάθε δαπάνης, συμβάλλει αποφασιστικά στον εξορθολογισμό των δαπανών και την εξοικονόμηση πόρων. Παράλληλα διερευνώνται εναλλακτικές  δυνατότητες αξιοποίησης των παγίων των δημόσιων και υπό κρατικό έλεγχο φορέων (πχ. Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας), και η εκμετάλλευση μη λειτουργικών πηγών εσόδων (πχ. προγράμματα επιχορηγήσεων, ανάπτυξη διεθνών συνεργασιών για την υλοποίηση προγραμμάτων). Στο τομέα της αποτελεσματικότερης δημοσιονομικής διαχείρισης η HEADWAY στηρίζεται σημαντικά στο διεθνές δίκτυο συμβούλων 4-Assist, έχοντας υποστηρίξει επιτυχώς σειρά Κυβερνήσεων αναπτυσσόμενων και αναπτυγμένων χωρών.

 

Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου

riskΗ διατήρηση του χρηματοοικονομικού κινδύνου μιας επιχείρησης στα επιθυμητά από τους μετόχους και σε ανεκτά από την αγορά επίπεδα συμβάλλει αποφασιστικά στη βιωσιμότητα και στην ανάπτυξή της. Ο στόχος αυτός απαιτεί την ανάπτυξη κατάλληλης στρατηγικής τόσο για τη διαχείριση των παγίων στοιχείων όσο και των υποχρεώσεων (τρεχουσών και μελλοντικών) της επιχείρησης. Η εμπειρία των στελεχών της HEADWAY στον τομέα αυτό περιλαμβάνει την ανάπτυξη μίας στρατηγικής αντιστάθμισης των κινδύνων και τη διερεύνηση εναλλακτικών δυνατοτήτων χρηματοδότησης της εταιρείας και των επενδυτικών της σχεδίων.

 

Αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων και διερεύνηση των εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης

Τα στελέχη της ΗΕΑDWAY σε συνεργασία με ένα ευρύ δίκτυο ευρύ δίκτυο εξωτερικών συνεργατών τόσο από την Ελλάδα όσο και το εξωτερικό, έχουν την ικανότητα να διερευνήσουν σε βάθος τη σκοπιμότητα κάθε επενδυτικού σχεδίου. Η διερεύνηση περιλαμβάνει τόσο εξέταση της σκοπιμότητας υλοποίησης συγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων όσο και υποστήριξη τόσο στο σχεδιασμό της οργάνωσης και επιχειρησιακής τους λειτουργίας όσο για τη βέλτιστη χρήση των πόρων που απαιτούνται για την υλοποίησή.

Η καλή γνώση των επιμέρους οικονομικών κλάδων, τόσο στην εγχώρια όσο και στη διεθνή αγορά, η εμπειρία των στελεχών σε θέματα ίδρυσης νέων εταιρειών, εξαγορών και συγχωνεύσεων, και η ύπαρξη συνεκτικής δι-επιστημονικής (νομικής, χρηματο-οικονομικής, λογιστικής) ομάδας υποστήριξης των πελατών στα θέματα αυτά αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτημα της HEADWAY.

business-plan

Στις παρεχόμενες υπηρεσίες της HEADWAY περιλαμβάνεται και η αναζήτηση κατάλληλων χρηματοδοτικών εργαλείων για το σχεδιαζόμενο επενδυτικό σχέδιο, τόσο σε επίπεδο επιχορηγήσεων και επιδοτήσεων (πχ. Επενδυτικός Νόμος, συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα ΕΣΠΑ) όσο και σε επίπεδο εναλλακτικών χρηματοδοτικών τρόπων  (προετοιμασία φακέλων για άντληση κεφαλαίων από την αγορά κτλ). Παράλληλα, περιλαμβάνει και τη διαχειριστική υποστήριξη της επιχείρησης αναφορικά με την τήρηση του συνόλου των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη συμφωνηθείσα χρηματοδότηση.

Οι πελάτες μας