Υπηρεσίες βελτιστοποίησης του λειτουργικού μοντέλου / Αναδιοργάνωση

Η HEADWAY έχει ολοκληρώσει επιτυχώς σειρά έργων βελτιστοποίησης του τρόπου λειτουργίας επιχειρήσεων. Σε αυτήν την κατηγορία εντάσσονται συμβουλευτικές υπηρεσίες που σχετίζονται με:

 

Υπηρεσίες αναδιοργάνωσης

Η περιοδική αξιολόγηση του οργανωτικού μοντέλου μίας επιχείρησης αποτελεί προϋπόθεση για τη μακροπρόθεσμη επιβίωσή της. Συνήθως αποσκοπεί στην αναθεώρηση του τρόπου λειτουργίας της επιχείρησης, με γνώμονα τη μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητάς της. Περιλαμβάνει την αποτύπωση του τρόπου λειτουργίας της επιχείρησης (καταγραφή λειτουργιών και διαδικασιών), τη συγκριτική ανάλυση (gap analysis) με αντίστοιχες περιπτώσεις που αποτελούν παραδείγματα (benchmarking) και εν τέλει τον ανασχεδιασμό και την κατάργηση υφιστάμενων λειτουργιών και διαδικασιών, καθώς και την εισαγωγή νέων, ενώ μπορεί να αφορά είτε το σύνολο είτε τμήμα των λειτουργιών και διαδικασιών της επιχείρησης. Η HEADWAY, μέσω της μακρόχρονης σχετικής εμπειρίας των στελεχών της, παρέχει ολοκληρωμένες σχετικές υπηρεσίες, οι οποίες εμπεριέχουν το σύνολο των προαναφερόμενων ενεργειών.

benchmarking

Η επιτυχία της διαδικασίας αναδιοργάνωσης εξαρτάται από την ικανότητά της επιχείρησης να διαχειριστεί την αλλαγή. Η ικανότητα διαχείρισης αλλαγών, ανεξάρτητα για τους λόγους για τους οποίους αυτή επιδιώκεται, αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για τη διατήρηση των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων μιας επιχείρησης. Συνήθως οι λόγοι που επιδιώκει μία επιχείρηση την αλλαγή περιλαμβάνουν είτε τη μεταπήδηση από μία καλή σε μία ακόμη καλύτερη απόδοση (moving from good to greater performance), είτε τον περιορισμό του κόστος της, είτε την αντιμετώπιση μίας κρίσης. Η βιβλιογραφία όμως δείχνει ότι στατιστικά οι προσπάθειες βελτίωσης της αποτελεσματικότητας μέσω μεγάλων αλλαγών, συνήθως δεν επιτυγχάνουν. Η επιτυχία τους συνήθως εξαρτάται από το σχεδιασμό τους, τον τρόπο υλοποίησής τους και από τη συνέπεια ως προς την εμπέδωσή τους.

Οι αντίστοιχες υπηρεσίες της HEADWAY αποσκοπούν στην καλή οργάνωση και υλοποίηση όλων αυτών των προϋποθέσεων, ώστε τελικά να εφαρμοστούν με επιτυχία αυτές οι αλλαγές. Αλλαγές που όπως προαναφέρθηκε σχετίζονται άμεσα κυρίως με την αλλαγή του λειτουργικού μοντέλου αλλά και την αλλαγή του οργανωτικού μοντέλου. Η HEADWAY, μεταξύ άλλων, προσφέρει υπηρεσίες πιλοτικής εφαρμογής του νέου μοντέλου, εκπόνηση και εφαρμογή Σχεδίου Μετάβασης στη νέα κατάσταση, εκτίμηση κινδύνων κατά τη μετάβαση, συνεχή παρακολούθηση των αλλαγών και υλοποίηση διορθωτικών παρεμβάσεων καθώς και εκπαίδευση – υποστήριξη του προσωπικού της επιχείρησης στην υιοθέτηση του νέου μοντέλου.

 

Υπηρεσίες οργανωτικού ανασχεδιασμού και εταιρικής διακυβέρνησης

Η αξία μιας επιχείρησης είναι σε ένα μεγάλο βαθμό συνάρτηση του οργανωτικού της μοντέλου, το οποίο αντικατοπτρίζει αφενός την αποτελεσματικότητα της επιχείρησης και αφετέρου το βαθμό υποστήριξης της στρατηγικής και του επιχειρησιακού σχεδιασμού. Για μία οικογενειακή επιχείρηση η διαδικασία αυτή αποσκοπεί στον περιορισμό των μειονεκτημάτων που αναπόφευκτα δημιουργεί το συγκεκριμένο ιδιοκτησιακό καθεστώς και η ανάδειξη των σημαντικών πλεονεκτημάτων της. Από την άλλη πλευρά για μία πολυμετοχική επιχείρηση η ανάδειξη αποτελεσματικών τρόπων εταιρικής διακυβέρνησης μπορεί να προσδώσει νέες δυνατότητες υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων και ανάπτυξης.

Corporate Governance

 

Οι υπηρεσίες οργανωτικού ανασχεδιασμού και εταιρικής διακυβέρνησης περιλαμβάνουν ένα σύνολο υπηρεσιών όπως την αναθεώρηση των σχέσεων εντολέα – εντολοδόχου (μετόχων – διευθυντών), την αλλαγή οργανογράμματος, την επικαιροποίηση των καθηκοντολογίων και περιγραφών θέσεων εργασίας, τη δημιουργία κινήτρων στο ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας και ιδιαίτερα στα στελέχη της, το σχεδιασμό και εφαρμογή διαδικασιών διατμηματικής επικοινωνίας, την καθιέρωση και υιοθέτηση κοινής εταιρικής κουλτούρας κ.α.

 

 

 

 

Εισαγωγή δεικτών μέτρησης απόδοσης (Key Performance Indicators)

Η δυνατότητα εκτίμησης και παρακολούθησης της αποτελεσματικότητας της λειτουργίας μιας επιχείρησης είναι διαδικασία σύνθετη και πολύπλοκη. Ταυτόχρονα και στο βαθμό που υπάρχει, αποτελεί εργαλείο ιδιαίτερα χρήσιμο τόσο για τους μετόχους όσο και για τα στελέχη της προκειμένου να αυξήσουν την αξία της επιχείρησης, καθώς αποτελεί πηγή συνεχούς πληροφόρησης για τις πλέον σημαντικές παραμέτρους της, όπως η αποτελεσματικότητα, η ανταγωνιστικότητα, το μερίδιο αγοράς, οι κατηγορίες των πωλήσεων, οι επιδόσεις των εργαζομένων, η υιοθέτηση της εταιρικής κουλτούρας, ο βαθμός επίτευξης των στόχων κτλ.

Key-Performance-Indicators

Οι υπηρεσίες της HEADWAY αφορούν στην εγκατάσταση ενός δυναμικού πλαισίου δεικτών, που θα ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες της επιχείρησης, με τη βοήθεια του οποίου θα αποτυπώνεται κάθε χρονική στιγμή η κατάσταση της επιχείρησης σε σύγκριση με τους στόχους που έχουν τεθεί.

Οι πελάτες μας