Υπηρεσίες επιχειρηματικής ανάπτυξης

business-grow-strategy-300x225

Η εταιρεία έχει υλοποιήσει και υλοποιεί σειρά έργων που σχετίζονται με συμβουλευτική υποστήριξη αναφορικά με την ανάπτυξη ή αναβάθμιση λειτουργιών επιχειρήσεων. Σε αυτήν την κατηγορία εντάσσονται συμβουλευτικές υπηρεσίες που σχετίζονται με:

 

Εταιρική στρατηγική

Είναι ευρέως αποδεκτό ότι επιχειρήσεις χωρίς όραμα και στρατηγική σπανιότατα μπόρεσαν να αναπτυχθούν και να επιβιώσουν. Η προσαρμογή των καθημερινών λειτουργιών μιας επιχείρησης στους μακροπρόθεσμους στόχους της, με παράλληλη στάθμιση των κινδύνων αποτελεί το μοναδικό τρόπο επιτυχούς ανάπτυξης της (out-compete) και δημιουργίας πραγματικής αξίας για τους μετόχους της.  

Η διαμόρφωση / εξειδίκευση της εταιρικής στρατηγικής περιλαμβάνει υπηρεσίες αξιολόγησης, αναθεώρησης και προσαρμογής της στρατηγικής της επιχείρησης με βάση τα νέα, κάθε φορά, δεδομένα, τόσο σε σχέση με τη γενική οικονομική συγκυρία όσο και με τα δεδομένα του κλάδου. Η αναθεώρηση της εταιρικής στρατηγικής καταλήγει σε νέο επιχειρησιακό σχεδιασμό (αναθεώρηση οράματος, γενικών στόχων, μετρήσιμων δεικτών αξιολόγησης), καθώς και αξιολόγηση του υφιστάμενου λειτουργικού και οργανωτικού μοντέλου ως προς τη δυνατότητα υποστήριξης της νέας εταιρικής στρατηγικής

 

marketing strategy

 Μάρκετινγκ

Το μάρκετινγκ ως συνολική λειτουργία διάθεσης και εμπορικής εκμετάλλευσης των προϊόντων ή υπηρεσιών κάθε επιχείρησης έχει αποκτήσει πλέον ύψιστη σημασία αφενός λόγω του παγκόσμιου χαρακτήρα της οικονομίας και αφετέρου λόγω του διαρκώς εντεινόμενου ανταγωνισμού. Η καινοτομία και η ραγδαία ανάπτυξη των σχετικών λύσεων αποτελούν βασικό χαρακτηριστικό του εν λόγω τομέα, ενώ οι επιχειρήσεις αναγκάζονται να υλοποιούν συνεχώς σχετικές παρεμβάσεις, ώστε να ακολουθούν τις εξελίξεις. Ενδεικτικό των τάσεων που επικρατούν είναι το ψηφιακό μάρκετινγκ, το οποίο δεν αποτελεί απλά μία εναλλακτική μέθοδο προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών αλλά ουσιαστικά ενσωματώνει όλους τους παραδοσιακούς και σύγχρονους τρόπους προβολής, διαφήμισης και μάρκετινγκ.

Οι υπηρεσίες της HEADWAY περιλαμβάνουν την εκπόνηση και εφαρμογή σχεδίων μάρκετινγκ για την εμπορική εκμετάλλευση των προϊόντων ή των υπηρεσιών της επιχείρησης μέσω της ενδελεχούς μελέτης και του καθορισμού όλων των σχετικών παραμέτρων: προϊόν (εξέταση των χαρακτηριστικών του προϊόντος), τιμολόγηση (εξέταση και αναθεώρηση του μοντέλου καθορισμού της τιμής του προϊόντος), διανομή (μελέτη των καναλιών διανομής του προϊόντος) και προώθηση (εξέταση των δραστηριοτήτων προβολής και επικοινωνίας του προϊόντος).

 

Αξιολόγηση προїοντικού χαρτοφυλακίου – ανάπτυξη προϊόντος

Αποτελεί υποπερίπτωση της συμβουλευτικής υποστήριξης σε θέματα μάρκετινγκ και αφορά στη μελέτη του κύκλου ζωής και του βαθμού ανταγωνιστικότητας των προϊόντων που παράγει μια επιχείρηση και καταλήγει στην υποστήριξη της επιχείρησης για βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του προїοντικού της χαρτοφυλακίου μέσω προτάσεων βελτίωσης των υφιστάμενων προϊόντων και ανάπτυξης νέων (ανάλυση της αγοράς, μελέτη των αναγκών των πελατών, σχέδιο μάρκετινγκ του νέου προϊόντος).

 

Υποστήριξη και προώθηση καινοτομίας

Καινοτομία και ανάπτυξη είναι έννοιες ιστορικά συνδεδεμένες. Η σημασία όμως της καινοτομίας, ως παράγοντα δημιουργίας συγκριτικών πλεονεκτημάτων, διαχρονικά αυξάνει. Σε μία διεθνή αγορά, όπου, στην πράξη, τα πνευματικά δικαιώματα  δύσκολα προστατεύονται, το κόστος σχεδιασμού και παραγωγής νέων προϊόντων είναι πολύ υψηλό ενώ όσο η παραγωγή γίνεται πιο μαζική, το κόστος μειώνεται, η καινοτομία αποτελεί ίσως το μοναδικό τρόπο απόκτησης, για ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα, συγκριτικών πλεονεκτημάτων και δημιουργίας αξίας για τις επιχειρήσεις.
 
Η HEADWAY παρέχει υπηρεσίες εισαγωγής καινοτόμων εφαρμογών στη λειτουργία της επιχείρησης, κυρίως σε σχέση με Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Ενδεικτικά, αναφέρεται το ηλεκτρονικό μάρκετινγκ (digital marketing), η χρήση του Διαδικτύου ως βασικού εργαλείου προώθησης αλλά και ως πλατφόρμας υλοποίησης εμπορικών συναλλαγών και η ανάπτυξη ηλεκτρονικών καναλιών διανομής.

 

market-research

 Έρευνες αγοράς

Η έρευνα αγοράς αποτελεί ένα βασικό εργαλείο για όλες τις προαναφερόμενες παρεχόμενες υπηρεσίες επιχειρηματικής ανάπτυξης. Λόγω της εξαιρετικής και πολύπλευρης χρησιμότητας της έρευνας αγοράς ως εργαλείο παρέχεται σε πολλές περιπτώσεις ως αυτοτελής υπηρεσία από την εταιρεία προς επιχειρήσεις που επιθυμούν να αντλήσουν συγκεκριμένες πληροφορίες είτε από το κοινό – στόχο των προϊόντων τους είτε από νέες αγορές στις οποίες επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν.

Οι πελάτες μας